Regeling cadeaubon bij plaatsen review op indeed

 1. Werkingssfeer
  De regeling cadeaubon bij plaatsen review op indeed is van kracht binnen Dutch Bakery Group BV en is van toepassing op alle medewerkers die bij Dutch Bakery Group BV in dienst zijn.
 2. Uitgangspunten
  De regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om tegen een beloning, wel te weten, een bol.com cadeaubon, een review te plaatsen op indeed. De regeling cadeaubon bij plaatsen review op indeed is enkel actief tijdens actieperiodes. Actieperiode(s) wordt door recruitment en HR afgestemd en vindt minimaal 2x per jaar voor een periode van 2 maanden plaats. Onder 6. Actieperiode vind je de toekomstige actieperiode(s), deze worden voor start actieperiode intern gecommuniceerd. Dutch Bakery behoudt zich het recht voor om de regeling tussentijds te evalueren of (tijdelijk) stop te zetten zonder enige melding vooraf.
 3. Cadeaubon
  Medewerkers die tijdens de actieperiode een review plaatsen op indeed, kunnen aanspraak maken op een cadeaubon van bol.com t.w.v. €20,-. De cadeaubon wordt verstrekt nadat de medewerker bewijs heeft geleverd van het plaatsen van de review.
 4. Nieuwe medewerker
  Nieuwe medewerkers wordt ook buiten de actieperiode actief gevraagd om het plaatsen van een review op indeed. Wanneer zij dit binnen 8 weken na startdatum doen, hebben zij automatisch recht op een cadeaubon van bol.com t.w.v. €20,-. Zij voldoen aan onderstaande voorwaarden, m.u.v. plaatsen binnen actieperiode.
 5. Voorwaarden
  Om in aanmerking te komen voor de cadeaubon van bol.com t.w.v. €20,- zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  – De medewerker plaatst een review tijdens de actieperiode
  – De medewerker kan d.m.v. het doorsturen van de bevestigingsmail aantonen dat de review is geplaatst
  – De medewerker stuurt de bevestigingsmail door naar recruitment@dutchbakery.nl, dit doet hij o.v.v. zijn volledige naam
  – De medewerker kan slechts één keer aanspraak maken op de cadeaubon
  – Indien de medewerker fraudeert, heeft Dutch Bakery Group BV het recht de regeling per direct stop zetten.
  – De cadeaubon wordt alleen verstrekt aan medewerkers met een lopend dienstverband. Na uitdiensttreding vervalt het recht op de cadeaubon
  – De cadeaubon wordt uiterlijk 4 weken na aflopen actieperiode verstrekt
 6. Actieperiode
  Om op dit moment zijn de volgende actieperiode(s) bekend:
  – 01/04/2024 – 31/05/2024


  Wil jij een review schrijven? Klik dan hier

The gift card program for posting reviews on Indeed.

 1. Terms and conditions
  The Gift Card Scheme for placing a review on indeed is applicable within Dutch Bakery Group BV and applies to all employees of Dutch Bakery Group BV.
 2. Basic principles
  The programme offers employees the opportunity to submit a review on indeed in exchange for a reward, namely a bol.com gift card. The gift card program for posting a review on indeed is only active during promotional periods. Promotion Period(s) are coordinated by Recruiting and HR and take place at least twice a year for a period of 2 months each. The upcoming Promotion Period(s) can be found in section 6. Promotional period(s) will be communicated internally prior to the start of the promotional period(s). Dutch Bakery reserves the right to evaluate or (temporarily) suspend the program without prior notice.
 3. Gift Card
  Employees who post a review on Indeed during the Promotion Period will be eligible to receive a bol.com gift card valued at €20. The gift card will be issued after the employee has provided proof of posting the review.
 4. New employees
  New employees are also actively encouraged to leave a review on Indeed outside of the promotional period. If they do so within 8 weeks of their start date, they are automatically eligible for a $20 bol.com gift card. They must meet the conditions below, except that they must submit the review during the promotional period.
 5. Eligibility Requirements
  In order to be eligible for the $20 gift card from bol.com, the following requirements must be met:
  – The employee submits a review during the promotional period
  – The employee can prove that the review was submitted by forwarding the confirmation email.
  – The employee forwards the confirmation email to recruitment@dutchbakery.nl with their full name.
  – The employee can only claim the gift card once
  – If the employee commits fraud, Dutch Bakery Group BV has the right to immediately suspend the program.
  – The gift card will only be given to employees with a valid employment contract. The right to the gift card expires upon termination of employment.
  – The gift card will be issued no later than 4 weeks after the end of the promotional period.
 6. Promotion Period
  The current known promotion period(s) are as follows
  – 01/04/2024 – 31/05/2024
Want to write a review? Click here